Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52542
Title: Các yếu tố ảnh hưởng nến việc vận dụng BSC tại các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Bảng điểm cân bằng
Hiệu quả hoạt động
Doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.48-52
Abstract: Việc áp dụng kế toán quản trị nói chung và Bảng điểm cân bằng (BSC) trong các doanh nghiệp là rất quan trọng, để tăng cường khả năng quản lý và đánh giá kết quả hoạt động của các doanh nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện, nhằm xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng BSC của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Từ đó khuyến nghị các giải pháp nâng cao khả năng vận dụng BSC, để tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52542
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.69 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.