Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52572
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người
Tác giả: Đỗ, Thị Kim Hoa
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Quyền con người
Tự do
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.16-21
Tóm tắt: Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng của Người về quyền con người là một trong những giá trị cốt lõi và là cơ sở cho dân tộc Việt Nam lấy đó làm mục tiêu hành động. Trong bài viết, tác giả đi sâu phân tích để thấy rõ những giá trị về quyền con người mà Hồ Chí Minh đã tạo dựng cho dân tộc Việt Nam, đó là quyền sống, quyền tự do, quyền độc lập và quyền mưu cầu hạnh phúc - những giá trị thiêng liêng bất khả xâm phạm của mỗi con người.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52572
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.