Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52631
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp FDI
Authors: Lê, Danh Lượng
Keywords: Trách nhiệm xã hội
Doanh nghiệp FDI
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 586 .- Tr.58-60
Abstract: Trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp không phải là một khái niệm mới nhưng ngày càng trở nên phổ biến hơn trên toàn cầu. Các doanh nghiệp FDI đang đặt ra nhiều vấn đề bức xúc về môi trường và xã hội liên quan đến ô nhiễm môi trường, vi phạm đạo đức kinh doanh, thiếu trách nhiệm với an sinh an toàn của cộng đồng dân cư... Chính những vấn đề đó đang đòi hỏi các doanh nghiệp FDI cần ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của các quốc gia mà doanh nghiệp đó đầu tư vào. Doanh nghiệp FDI ngoài mục tiêu lợi nhuận còn cần phải gắn liền với thực hiện TNXH của mình với các bên liên quan như Chính phủ, người lao động, khách hàng và cộng đồng địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52631
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.