Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52668
Title: Phân tích vai trò của vốn đầu tư nước ngoài trong tăng trưởng kinh tế các nước ASEAN giai đoạn 2015 - 2019
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Vốn đầu tư nước ngoài
Tăng trưởng kinh tế
ASEAN
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 586 .- Tr.94-96
Abstract: Một trong số động lực cho tăng trưởng kinh tế chính là đầu tư, song mỗi quốc gia có tính đặc thù riêng nên đóng góp của đầu tư vào tăng trưởng kinh tế cần được xem xét cụ thể. Nghiên cứu đi sâu phân tích về vai trò của vốn đầu tư nước ngoài vào các nước ASEAN giai đoạn 2015 - 2019 và đánh giá sự tác động của yếu tố này kèm với những thay đổi trong năng lực Logistics góp phần vào tăng trưởng kinh tế mỗi nước. Bài viết tiếp cận nghiên cứu theo phân tích sự đóng góp của vốn đầu tư nước ngoài vào quy mô và cấu trúc giá trị GDP mỗi nước thành viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô và giá trị gia tăng GDP theo lĩnh vực có sự đóng góp tích cực từ vốn vốn đầu tư nước ngoài. Trong số các giải pháp được đề xuất thì việc khai thác lực hút từ lĩnh vực thế mạnh có ý nghĩa lớn ứng với từng thành viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52668
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.