Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52707
Title: Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực trong Đảng phù hợp với điều kiện mới
Authors: Trần, Duy Hưng
Keywords: Xây dựng Đảng
Kiểm soát quyền lực
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.34-37
Abstract: Có thể hiểu, kiểm soát quyền lực trong Đảng là việc các tổ chức Đảng, Đảng viên của Đảng sử dụng các công cụ, các quy định của thể chế hay cơ chế nhằm bắt buộc các tổ chức Đảng, Đảng viên được trao quyền phải thực hiện quyền lực được ủy nhiệm đúng với mục tiêu, tôn chỉ ban đầu của Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52707
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.27 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.