Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52751
Title: Bung lụa
Authors: Trung Ngôn
Keywords: Bung lụa
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 04 .- Tr.69-70
Abstract: Nghe ông chú lãnh đạo bộ gọi đến mắng mỏ Hên bực mình lắm. Chằng lẽ chỉ vì câu nói cửa miệng quen mồm mà Hên đến nông nỗi này sao? Hên tự răn mình sẽ sửa. Rồi Hên cũng sửa được cái tật đó. Người ta tự nhiên không thấy Hên nói câu: “Biết hết” nữa. Thay vào đó Hên ít nói hơn, đến cơ quan như một cái bóng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52751
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
555.16 kBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.