Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52784
Title: Đồng chí Hà Huy Tập - Người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, nhà lý luận sắc sảo, mẫu mực của Đảng
Authors: Nguyễn, Xuân Trung
Phạm, Nguyên Phương
Keywords: Đảng Cộng sản Đông Dương
Người cộng sản kiên cường
Nhà lý luận mẫu mực
Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 321 .-Tr.16-21
Abstract: Hà Huy Tập không chỉ là một người chiến sỹ cộng sản kiên cường, bất khuất, một nhà lãnh đạo tiên phong, mà còn là một nhà lý luận tài năng, sắc sảo, mẫu mực của Đảng. Bài viết nêu lên những đóng góp quan trọng của đồng chí cho cách mạng Việt Nam, đặc biệt là góp phần to lớn vào việc thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển ngày càng lớn mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 30 của thế kỷ XX.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52784
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.