Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52788
Title: Phẩm chất người cán bộ dân vận trong tác phẩm "Dân vận" Của Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay
Authors: Lê, Hiền Anh
Nguyễn, Thị Thùy Linh
Keywords: Dân vận
Đảng Cộng sản Việt Nam
Phẩm chất người cán bộ dân vận
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 321 .-Tr.39-44
Abstract: Ngày 15/10/1949, trên báo Sự thật, số 120 đã đăng bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm “Dân vận” với hình thức bài báo chỉ gần 600 từ nhưng là sự kết tinh thể hiện một cách toàn diện, hoàn chỉnh, cô đọng, khúc chiết, dễ hiểu, dễ nhớ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, trong đó Người đặc biệt nhấn mạnh phẩm chất người cán bộ làm công tác này. Bài viết tìm hiểu về phẩm chất của người cán bộ làm công tác dân vận trong tác phẩm và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52788
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.