Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52827
Title: Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ít người ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Nhung
Nguyễn, Thị Phương Thanh
Keywords: Dân tộc thiểu số ít người
Ngôn ngữ
Truyền thông
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 09 .- Tr.96-102
Abstract: Ở Việt Nam, vấn đề truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số (DTTS) ít người đã được đặt ra từ lâu và hiện nay vẫn được coi là cấp thiết, bởi sự thống nhất ý chí và cùng cổ sức mạnh đoàn kết dân tộc, đồng thời thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc. Ngôn ngữ không chỉ là thành tố cơ bản trong văn hóa mà còn là phương tiện để hình thành và lưu truyền trong dời sống văn hóa tinh thần cùa một dân tộc. Truyền thông bằng ngôn ngữ của các dân tộc, trong đó có DTTS ít người góp phần bảo tồn và phát triển sự đa dạng trong văn hóa Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52827
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.38.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.