Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52831
Title: Không gian chiến lược của Việt Nam
Authors: Trần Khánh
Keywords: Không gian chiến lược
Tư duy chiến lược
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.10-28
Abstract: Không gian chiến lược vừa là phạm trù, vừa là đối tượng nghiên cứu chính của địa chiến lược, trong đó các kế hoạch tổng thể về không gian được đưa ra nhằm tạo lập một môi trường an ninh và phát triển bền vững cho đất mước, nhất là trong quan hệ đối ngoại. Từ xa xưa, Việt Nam đã vận dụng tư duy chiến lược để bảo vệ và mở rộng không gian sinh tồn của mình như hành động “Nam tiến”, “Đông tiến“ hay “Biển tiến”, hòa hiếu, thông hiếu với lân bang, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ biên cương của Tổ quốc... Ngày nay, ngoài việc tiếp tục các truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, sự kết hợp sức mạnh của dân tộc với xu thế, sức mạnh của thời đại, mở rộng chiều sâu chiến lược bằng mở cửa. hội nhập và tham gia tích cực vào các vấn đề quốc tế là nét biểu hiện mới của tư duy chiến lược mới về không gian. Tuy nhiên, do sự biến đổi của thời gian và sự vận động của không gian, cũng như sự gia tăng sức ép về an ninh và phát triển từ phía các nước lớn, nhất là từ Trung Quốc đang trỗi dậy đòi hỏi phải luôn đổi mới hơn nữa về tư duy chiến lược.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52831
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.