Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52834
Title: Triết lý phát triển con ngưòi của Hồ Chí Minh và việc vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Doãn, Thị Chín
Nguyễn, Tùng Lâm
Keywords: Con người
Hồ Chí Minh
Triết lý phát triển
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 06 .- Tr.39-47
Abstract: Triết lý phát triển con người là nội dung cơ bản và xuyên suốt nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cùng là một trong những lĩnh vực phong phú và sâu xa nhất, có chiều sâu và có giá trị bền vững nhất của di sản Hồ Chí Minh. Sự nghiệp phát triển đất nước đang đòi hỏi phải nghiên cứu, khai thác triết lý phát triển con người của Hồ Chí Minh để thực hiện chiến lược phát triển con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52834
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.