Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52834
Nhan đề: Triết lý phát triển con ngưòi của Hồ Chí Minh và việc vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Doãn, Thị Chín
Nguyễn, Tùng Lâm
Từ khoá: Con người
Hồ Chí Minh
Triết lý phát triển
Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 06 .- Tr.39-47
Tóm tắt: Triết lý phát triển con người là nội dung cơ bản và xuyên suốt nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cùng là một trong những lĩnh vực phong phú và sâu xa nhất, có chiều sâu và có giá trị bền vững nhất của di sản Hồ Chí Minh. Sự nghiệp phát triển đất nước đang đòi hỏi phải nghiên cứu, khai thác triết lý phát triển con người của Hồ Chí Minh để thực hiện chiến lược phát triển con người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52834
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.