Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52835
Title: Tính năng động của văn hóa Mỹ
Authors: Lê, Đình Cúc
Keywords: Người nhập cư
Tính năng động
Văn hoá Mỹ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.109-114
Abstract: Văn hóa Mỹ có ảnh hưởng lớn tới đời sống xã hội trên thế giới. Do hình thành từ các nền văn hoá của những người nhập cư nên đặc điểm lớn nhất của văn hóa Mỹ là tính năng động. Đặc điểm này giúp người Mỹ luôn thay đổi để phù hợp với đòi hỏi của xã hội và đời sống, từ nhà ở, việc làm đến đồ đùng hàng ngày. Người Mỹ có tính tự lập, cạnh tranh nhưng đoàn kết trên cơ sở chủ nghĩa cá nhân và thực dụng. Trong chính trị và quản lý xã hội, họ thay đổi quan hệ quốc tế theo từng thời kỳ lịch sử, miễn là có lợi cho nước Mỹ và hợp với xu thế của thời đại. Cả Hiến pháp và các đảng chính trị cùng thay đổi trên cơ sở niềm tin tôn giáo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52835
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.