Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52839
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học và vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Authors: Hoàng, Thị Ngọc Minh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tự học
Giáo dục.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.56-62
Abstract: Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Bằng tấm gương học tập suốt đời, Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học và những chỉ dẫn quý báu, trong đó có những nội dung rất cơ bản mà chúng ta cần học tập và noi theo. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục nhằm phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của người học thì tự học có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức và kết quả đạt được rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Vì thế, nâng cao năng lực tự học trong giáo dục, đào tạo theo tấm gương tự học của Hồ Chi Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52839
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.