Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52839
Nhan đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học và vận dụng ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Hoàng, Thị Ngọc Minh
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tự học
Giáo dục.
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.56-62
Tóm tắt: Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Bằng tấm gương học tập suốt đời, Hồ Chí Minh đã để lại nhiều bài học và những chỉ dẫn quý báu, trong đó có những nội dung rất cơ bản mà chúng ta cần học tập và noi theo. Trước yêu cầu đổi mới giáo dục nhằm phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của người học thì tự học có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức và kết quả đạt được rất khiêm tốn, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Vì thế, nâng cao năng lực tự học trong giáo dục, đào tạo theo tấm gương tự học của Hồ Chi Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52839
ISSN: 1013 - 4328
Bộ sưu tập: Khoa học Xã hội Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.26 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.