Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52844
Title: Lý thuyết về xung đột tộc người, tôn giáo
Authors: Lê, Hải Đăng
Keywords: Tộc người
Tôn giáo
Xung đột
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.88-96
Abstract: Xung đột tộc người, tôn giáo luôn diễn biến khó lường, nó không chỉ tác động trong một phạm vi nhất định, mà còn có nguy cơ bùng phát thành điểm nóng, thành các cuộc chiến trong khu vực, thậm chí lan rộng ra thế giới. Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu các lý thuyết về xung đột tộc người, tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chính sách về công tác tộc người, tôn giáo, đặc biệt đối với một quốc gia đa tộc người, tôn giáo như Việt Nam trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52844
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.