Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52845
Title: Phát triển hệ thống canh tác lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1976-2016
Authors: Đặng, Kim Sơn
Đặng, Kim Khôi
Lê, Thị Hà Liên
Phạm, Đức Thịnh
Ngô, Thùy Linh
Keywords: Đồng bằng sông Cửu Long
Hệ thống canh tác
Lúa gạo
Nông nghiệp.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 11 .- Tr.3-17
Abstract: Trên nền tảng các hệ thống canh tác lúa thâm canh cao sản 2 vụ, lúa mùa 1 vụ, lúa nước sâu, lúa nổi trước giải phóng, từ năm 1975, xuất hiện thêm hộ thống canh tác 3 vụ lúa cao sản và chuyển đổi thêm hệ thống lúa thủy sản, lúa màu và chuyển một phần sang cây ăn quả. Mục tiêu phát triển lúa gạo đảm bảo an ninh lương thực đã chuyển đổi thành sản xuất lúa xuất khẩu và đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp để tăng thu nhập cho nhân dân. Bên cạnh các đầu tư về cơ sở hạ tầng và khoa học công nghệ, đổi mới chính sách đóng vai trò quan trọng phát triển sản xuất lúa và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52845
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.