Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52912
Title: Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Đội ngũ trí thức
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 03 .- Tr.44-51
Abstract: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đem lại nhiều thành tựu cho nhân loại, có tác động to lớn đến tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, đội ngũ trí thức là tầng lớp giữ vị trí quan trọng, có khả năng đáp ứng được yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Do đó, Việt Nam cần tiếp tục đề ra những chủ trươmg, đường lối cũng như những giải pháp phù hợp giúp cho đội ngũ trí thức Việt Nam thực hiện tốt vai trò của mình.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52912
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.