Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52917
Title: Giáo dục trực tuyến tại Trường đại học Cần Thơ - nhân tố ảnh hưởng và sự hài lòng của người sử dụng
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Nguyễn, Phụng Thư
Nguyễn, Thị Ngọc Hoa
Lê, Thị Thu Trang
Keywords: Chất lượng giáo dục
Giáo dục trực tuyến
Hệ thống thông tin
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 03 .- Tr.90-105
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện tại Trường đại học Cần Thơ nhằm xác định những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng và sự hài lòng của người sử dụng hệ thống giáo dục trực tuyến (E-Leaming) dựa trên số liệu khảo sát 310 sinh viên có sử dụng E-Learning. Phương pháp phân tích chính, bao gồm: phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM)... .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52917
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.