Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52943
Title: Một số phương pháp và kĩ thuật giáo dục thẩm mĩ cho học sinh trong dạy môn giáo dục Công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay
Authors: Trần, Thị Hà Giang
Nguyễn, Hữu Quyết
Keywords: Giáo dục cái đẹp
Giáo dục công dân
Đổi mới dạy học
Học sinh
Trung học phổ thông
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 500 .-Tr.20-24
Abstract: Giáo dục thẩm mĩ (GDTM) có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng thẩm mĩ, giáo dục cái hay, cái đẹp, giáo dục lối sống, đạo đức, văn hóa ứng xử, hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh (HS) nhằm đạt tới giá trị chân - thiện - mĩ. Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đề ra chủ trương coi GDTM bình đẳng với các nhiệm vụ giáo dục khác (giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, kĩ năng, thể chất,...) (Ban Chấp hành Trung ương, 2013).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52943
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.