Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52943
Nhan đề: Một số phương pháp và kĩ thuật giáo dục thẩm mĩ cho học sinh trong dạy môn giáo dục Công dân ở trường trung học phổ thông hiện nay
Tác giả: Trần, Thị Hà Giang
Nguyễn, Hữu Quyết
Từ khoá: Giáo dục cái đẹp
Giáo dục công dân
Đổi mới dạy học
Học sinh
Trung học phổ thông
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 500 .-Tr.20-24
Tóm tắt: Giáo dục thẩm mĩ (GDTM) có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng thẩm mĩ, giáo dục cái hay, cái đẹp, giáo dục lối sống, đạo đức, văn hóa ứng xử, hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh (HS) nhằm đạt tới giá trị chân - thiện - mĩ. Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã đề ra chủ trương coi GDTM bình đẳng với các nhiệm vụ giáo dục khác (giáo dục trí tuệ, giáo dục đạo đức, kĩ năng, thể chất,...) (Ban Chấp hành Trung ương, 2013).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52943
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.60.197


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.