Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52957
Title: Đổi mới chính trị yêu cầu cải cách, phát triển kinh tế ở Trung Quốc trong quá trình cải cách
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Lê, Minh Hiền
Keywords: Cải cách mở cửa
Đổi mới chính trị
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.3-13
Abstract: Hội nghị Trung ương 3 khóa XI, năm 1978 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra đường lối cải cách, mở cửa ở Trung Quốc. Trong hơn 40 năm cải cách và mở cửa, đổi mới chính trị ở Trung Quốc là một nhu cầu khách quan nhằm làm cho một số yếu tố thuộc kiến trúc thượng tầng thích ứng và phù hợp với cơ sở kinh tế, nhất là phù hợp với yêu cầu của xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN. Bài viết phân tích đổi mới chính trị trước yêu cầu phát triển kinh tế qua các giai đoạn chủ yếu trong tiến trình cải cách mở cửa ở Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52957
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.58 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.243.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.