Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/530
Title: Các yếu tố tác động đến mức độ tự nguyện của các công ty khi công bố thông tin niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hose
Authors: Đào, Duy Huân
Keywords: Công bố thông tin
Mức độ công bố
Thông tin tự nguyện
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.41-55
Abstract: Thị trường chứng khoán là nơi trung gian trong hoạt động của các nhà đầu tư, do đó để thị trường hoạt động một cách hiệu quả thì việc công bố thông tin của công ty là vô cùng quan trọng. Nhà nước có những quy định bắt buộc đối với các công ty về thông tin cần công bố ra bên ngoài, bên cạnh đó các công ty cũng đang hướng đến việc công bố các thông tin tự nguyện nhằm minh bạch hóa thông tin cho nhà đầu tư. Bằng việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng khảo sát trên 250 công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose), kết quả phân tích chỉ ra các nhân tố: Quy mô; Loại hình sở hữu; Nơi nhận; Đòn bẩy tài chính; Công ty kiểm toán; Tỷ lệ thành viên không điều hành trong Hội đồng Quản trị có ảnh hướng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên Hose. Từ nhận định trên thì tác giả cũng có những kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên thị trường Hose.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/530
ISSN: 2588-1272
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.03 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.