Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53051
Title: Tăng cường hiệu quả quang xúc tác kháng vi nấm bằng vật liệu N-TiO₂/HA
Authors: Nguyễn, Thị Huệ
Keywords: Kháng vi nấm
Vật liệu N-TiO₂/HA
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.45-47
Abstract: Trong nghiên cứu này, vật liệu N-TiO₂ /HA với nguồn TiO₂ thương mại được chế tạo bằng phương pháp thủy phân-ngâm tẩm. Tính chất của vật liệu được khảo sát bằng giản đồ nhiễu xạ tia X, ảnh FESEM và phổ hấp thụ UV-vis. Kết quả cho thấy, vật liệu N-TiO₂/Ha có độ kết tinh cao và tồn tại ở cả hai pha anatase, pha rutile. N-TiO₂/Ha có dạng que kích thước trung bình 10x10 nm, chiều dài 10 - 500 nm, bò hấp thụ tại bước sóng khoảng 436 nm. N-TiO₂/Ha có thể diệt hoàn toàn vi nấm Candida albicans sau 3 giờ chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang 380 nm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đặt mục tiêu của luận án là chế tạo vật liệu Nano TiO₂ pha tạp nitơ phủ trên hydroxyl apatit (N-TiO₂ /HA) làm dung dịch sơn phủ trên gạch và thử nghiệm vi nấm bằng phương pháp quang xúc tác.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53051
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 34.225.194.102


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.