Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53070
Title: Các yếu tố tác động đến năng lực quản lý Nhà nước về kinh tế cán bộ, công chức trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Hải Đăng
Hồ, Kim Hương
Keywords: Cán bộ Công chức
Yếu tố tác động
Kê khai tài sản
Quản lý nhà nước
Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 303 .-Tr.54-58
Abstract: Hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế là vấn đề luôn được đặc biệt quan tâm của mọi quốc gia trong tiến trình cải cách, nhất là trong thời đại kinh tế- xã hội, khoa học - công nghệ phát triển, hội nhập và toàn cầu hóa. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế phụ thuộc rất lớn vào năng lực thực thi công việc của mỗi cán bộ, công chức quản lý. Bài viết tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực quản lý nhà nước về kinh tế của cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53070
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.