Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53100
Title: Vấn đề hòa bình và an ninh ở khu vực Tây Phi và Sahel tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sự tham gia của Việt Nam trong vị trí E10 hiện nay
Authors: Nguyễn, Việt Lâm
Keywords: Sahel
E10
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Tây Phi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 01 .- Tr.159-174
Abstract: Trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), có đến 60% khối lượng công việc liên quan đến vấn đê hòa bình và an ninh ở khu vực châu Phi, trong đó nổi cộm lên hiện nay là các thách thức an ninh phi truyền thống như khủng bố, bạo lực vũ trang, tội phạm xuyên quốc gia tại Tây Phi và khu vực Sahel. Đây là khu vực không có nhiêu mâu thuẫn và lợi ích đan xen giữa các nước Ủy viên thưởng trực HĐBA LHQ (P5) và các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực này hiện nay đang thu hút sự quan tâm của các nước thành viên HĐBA LHQ. Tháng 1/2020, Việt Nam chính thức đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ (E10) nhiệm kỳ 2020-2021 và hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ. Trong nhiệm kì lần thứ hai này, bên cạnh việc hoàn thành vai trò và trách nhiệm của vị trí El0, Việt Nam có thể nghiên cứu và lựa chọn các vấn đề phù hợp với khả năng của mình để tham gia và đóng góp hơn nữa vào công việc chung của HĐBA LHQ. Do vậy, vấn đê hòa bình và an nình tại Tây Phi và Sahel là nội dung Việt Nam có thể tham gia, thúc đẩy lồng ghép thực hiện 7 ưu tiên của Việt Nam khi đảm nhiệm vị trí E10 lân thứ hai, đóng góp vào qúa trình triển khai thực hiện Đường lối đối ngoại Đại hội XII và Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam đến năm 2030.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53100
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.