Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5311
Title: Ứng dụng mô hình Stella – Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến sản lượng chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Hồng Tín
Hồng, Minh Hoàng
Lê, Thị Diểm
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Abstract: đề tài “Ứng dụng mô hình STELLA đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản lượng chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long” được đề xuất thực hiện nhằm nghiên cứu mô phỏng sự biến động của BĐKH đến chuỗi giá trị lúa gạo về sản lượng và tìm hiểu sự thay đổi về sản lượng cũng như lợi nhuận của các tác nhân tham gia chuỗi, đồng thời đưa ra được các giải pháp thích ứng sao cho chuỗi giá trị hiệu quả và ổn định nâng cao thu nhập cho người dân.
Description: chuỗi giá trị lúa gạo
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5311
Appears in Collections:Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.79 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.