Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5317
Title: Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình chuyên canh lúa trong đê bao tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Hậu Giang
Authors: Phạm, Công Hữu
Lê, Huỳnh Khiêm
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay mô hình canh tác lúa tăng vụ (2-3 vụ/năm) trong vùng có đê bào khép kín có thật sự đem lại lợi nhuận để nâng cao thu nhập nông hộ là vấn đề cần được nghiên cứu trong thực tiển. Mục tiêu chính của đề tài nghiên cứu: (i)Phân tích thực trang canh tác lúa; (ii) Đánh giá hiệu quả tài chính trồng lúa và (iii) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuyên canh lúa. Các phương pháp Thảo luận nhóm hộ (FGD), phỏng vấn cấu trúc và phương phát điều tra nông hộ đã được áp dụng để thu thập thông tin và số liều để thỏa mãn các mục tiêu đề tài nghiên cứu. Các phương pháp thống kê mô tả, phân tích trị số trung bình và SWOT, phương pháp hồi quy để phân tích số liệu. Kết quả nghiên cứu đã tìm thấy nguồn lực nông hộ chưa đáp ứng đầy đủ các hoạt đông canh tác lúa, cả 2 mô hình 2 lúa và 3 lúa chuyên canh đề có lợi nhuận. Mô hình canh tác 2 lúa không có nhân tố nào ảnh hưởng đến lợi nhuận, trong khi mô hình canh tác 3 lúa thì nhân tố chi phí làm đất, chi phí thuê lao động, chi phí lao động gia đình ảnh hưởng đến lợi nhuận. Các khó khăn về chi phí, đất bị bạc màu, nguồn vốn, giá bán, khoa học kĩ thuật. Bên cạnh đó hỗ trợ đưa ra giải pháp giúp nông hộ sản xuất lúa hiệu quả nâng cao thu nhập.
Description: 107 tr.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5317
Appears in Collections:Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.