Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53171
Title: Đường lối đối ngoại của đại hội XII và những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Đảng
Authors: Trương, Văn Quý
Lương, Quang Hiển
Keywords: Đường lối đối ngoại của đại hội XII
Những phát triển quan trọng trong tư duy đối ngoại của Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kinh tế;Số 04 .- Tr.94-96
Abstract: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, rất phức tạp, khó lường; đất nước đứng trước nhiều vấn đề mới, có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn thách thức gay gắt. ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53171
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.135.146


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.