Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53179
Title: Vai trò giám sát của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức (tiếp theo và hết)
Authors: Tạ, Thu Thủy
Keywords: Vai trò giám sát
Thủ trưởng cơ quan
Thực thi công vụ
Cán bộ
Công chức
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .-Tr.22-24
Abstract: Cùng với thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hoạt động giám sát của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong tổ chức và hoạt động của CQHCNN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53179
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.