Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53179
Nhan đề: Vai trò giám sát của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức (tiếp theo và hết)
Tác giả: Tạ, Thu Thủy
Từ khoá: Vai trò giám sát
Thủ trưởng cơ quan
Thực thi công vụ
Cán bộ
Công chức
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .-Tr.22-24
Tóm tắt: Cùng với thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, hoạt động giám sát của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN) có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong tổ chức và hoạt động của CQHCNN.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53179
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.02 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.