Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53184
Nhan đề: Luật Quy hoạch và những nội dung về quy hoạch xây dựng trong quy hoạch Tỉnh
Tác giả: Võ, Anh Tuấn
Từ khoá: Luật quy hoạch
Quy định xây dựng
Quy hoạch Tỉnh
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 233 .- Tr.82-85
Tóm tắt: Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (Luật Quy hoạch 2017) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2019.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53184
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
991.49 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.