Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53187
Title: Pháp luật về xử lý vốn khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Pháp luật về xử lý vốn
Ngân hàng thương mại
Tái cấu trúc
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .-Tr.37-40
Abstract: Xử lý vốn là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM). Nhà nước đã quan tâm và ban hành nhiều quy định pháp luật tạo cơ sở cho hoạt động xử lý vốn diễn ra hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình tái cấu trúc NHTM. Những quy định pháp luật này đã xác định những nội dung cơ bản về xử lý vốn chủ sở hữu, huy động vốn và đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, một số quy định pháp luật về xử lý vốn khi tái cấu trúc NHTM còn bất cập và khó triển khai trong thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53187
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.