Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53187
Nhan đề: Pháp luật về xử lý vốn khi tái cấu trúc ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hương
Từ khoá: Pháp luật về xử lý vốn
Ngân hàng thương mại
Tái cấu trúc
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .-Tr.37-40
Tóm tắt: Xử lý vốn là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu trong quá trình tái cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM). Nhà nước đã quan tâm và ban hành nhiều quy định pháp luật tạo cơ sở cho hoạt động xử lý vốn diễn ra hiệu quả, góp phần thúc đẩy quá trình tái cấu trúc NHTM. Những quy định pháp luật này đã xác định những nội dung cơ bản về xử lý vốn chủ sở hữu, huy động vốn và đảm bảo tỉ lệ an toàn vốn. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, một số quy định pháp luật về xử lý vốn khi tái cấu trúc NHTM còn bất cập và khó triển khai trong thực tiễn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53187
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.