Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53193
Title: Giám sát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tại một số quốc gia trên tế giới - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh
Keywords: Giám sát hiệu quả hoạt
Hoạt động của DNNN
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.79-81
Abstract: Giám sát hiệu quả hoạt động của DNNN hiện đã và đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc về giám sát hiệu quả hoạt động của DNNN sẽ giúp cho Việt Nam xây dựng hệ thống chi tiêu giám sát hiệu quả hoạt động của DNNN một cách đầy đủ, bài bản hơn như các chỉ tiêu giám sát hiệu quả hoạt động của DNNN cần gắn chặt với mục tiêu và chiến lược của DN; cần xây dựng hệ thống chi tiêu giám sát hiệu quả hoạt động đối với DNNN bao gồm chi tiêu tài chính và chi tiêu phi tài chính, đồng thời kết hợp giữa các chi tiêu định tính và chi tiêu định lượng; hệ thống chi tiêu giám sát hiệu quả hoạt động của DNNN cần đảm bảo 5 yếu tố: Cụ thể; có thể đo lường được; có thể đạt được; gắn với mục tiêu đặt ra và mang tính kịp thời, đồng thời cần xây dựng chi tiêu giám sát hiệu quả hoạt động cho từng ngành nghề cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53193
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.