Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53200
Title: Phát triển kinh tế tập thể - kinh nghiệm từ Bắc Giang
Authors: Vũ, Khắc Hùng
Keywords: Kinh tế tập thể
Hợp tác xã
Kinh tế tư nhân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.53-56
Abstract: Để phát triển hơn nữa kinh tế - xã hội của toàn tỉnh nói chung, kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng thi trong bài viết tác giả đã nêu đánh giá thực trạng thực tế tại địa phương và đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53200
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.