Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5322
Title: Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình chăn nuôi bò sữa của nông hộ tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Authors: Phạm, Công Hữu
Võ, Thị Ngọc Như
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay nhiều nông dân ưu tiên đầu tư chăn nuôi bò sữa với quy mô khác nhau để tăng thêm thu nhập nông hộ. Thực tế chăn nuôi bò sữa có thật sự đem lại thu nhập cho nông dân là vấn đề cần nghiên cứu trong thực tiễn. Mục tiêu nghiên cứu chính là đánh giá hiệu quả tài chính mô hình nuôi bò sữa từ 1 đến 2 con và trên 2 con và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình chăn nuôi bò sữa của nông hộ tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này, nghiên cứu chủ yếu tập trung thu thập thông tin và số liệu bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa phương, phỏng vấn sâu và điều tra nông hộ nuôi bò sữa. Các số liệu và thông tin được phân tích chủ yếu bằng phương pháp thống kê mô tả, so sánh trị số trung bình (T-TEST) và hồi quy đa biến để tìm các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của mô hình nuôi bò sữa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa số nông hộ có kinh nghiệm nuôi bò sữa trung bình từ 5 – 10 năm. Cả hai nhóm nông hộ nuôi bò sữa từ 1 đến 2 con và trên 2 con đều có lợi nhuận lần lượt là 16.209 nghìn đồng/con và 19.108 nghìn đồng/con. Các yếu tố ảnh hưởng chính đến lợi nhuận của mô hình nuôi bò sữa từ 1 đến 2 con là chi phí giống, cỏ mua, thức ăn hỗn hợp, cỏ sản xuất, lao động gia đình, chuồng và máy bơm nước, trong khi nuôi bò sữa trên 2 con là chi phí giống, cỏ mua, thức ăn hỗn hợp, cỏ sản xuất, lao động gia đình và chi phí chuồng. Các khó khăn chính của mô hình chăn nuôi bò sữa là giá thức ăn hỗn hợp cao, giá sữa biến động, dịch bệnh nhiều và thiếu kỹ thuật chăn nuôi. Vì vậy cần nghiên cứu các giải pháp khắc phục các khó khăn để nâng cao hiệu quả nuôi bò sữa từ 1 đến 2 con và trên 2 con, để nâng cao thu nhập cho nông dân.
Description: 104 tr.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5322
Appears in Collections:Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.