Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53241
Title: Nghiên cứu đặc điểm của Hội đồng quản trị đến vấn đề quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Vân Trang
Đinh, Hồng Linh
Keywords: Quản trị công ty
Quản trị lợi nhuận
Công ty niêm yết
Chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.46-54
Abstract: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố thuộc về quản trị công ty với hành vi quản trị lợi nhuận của 200 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn các nhân tố thuộc về đặc điểm hội đồng quản trị đưa vào nghiên cứu trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê cao. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số khuyến nghị đốt với các nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan quản lý thị trường trong việc quản trị công ty cũng như trong việc xây dựng các quy định liên quan đến quản trị công ty, để từ đó hạn chế tối đa những hành vi quản trị lợi nhuận, nhằm minh bạch các thông tin công bố trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53241
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.