Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53244
Title: Tác động của hiệu quả quản lý môi trường đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam
Authors: Từ, Thúy Anh
Chu, Thị Mai Phương
Keywords: Hiệu quả quản lý môi trường
Kết quả hoạt động
Doanh nghiệp
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 01 .- Tr.22-29
Abstract: Nghiên cứu này xem xét tình trạng xả thải và xử lý chất thải của các doanh nghiệp ở Việt Nam thông qua việc sử dụng chỉ số tổng thể để đánh giá quản lý môi trường của doanh nghiệp: Chỉ số quản lý môi trường (EMI). Đây là bộ chỉ số quản lý môi trường lần đầu tiên được đề xuất cho Việt Nam và có thể tính toán được. Từ đó, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của hành động môi trường (đo bằng EMI) đến kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53244
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.