Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5327
Title: Thực trạng và giải pháp bảo tồn lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, tỉnh An Giang
Authors: Võ, Văn Tuấn
Lê, Văn Trung
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO TỒN LỄ HỘI VÍA BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM” được thực hiện nhằm mục đích phân tích, đánh giá cụ thể về tình hình diễn ra ở Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam hiện nay, trước những tác động tiêu cực từ các yếu tố xã hội bên ngoài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của lễ hội. Đáng lo ngạy hơn là những biến tướng này, có nguy cơ làm mất dần đi những giá trị truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc. Trên cơ sở phân tích nhằm đưa ra những giải pháp khả thi bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp ở lễ hội. Để có được những thông tin cụ thể phục vụ cho quá trình triển khai phân tích, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn ngẫu nhiên 30 du khách tham quan tại Khu di tích Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, thuộc tỉnh An Giang. Sau đó, thông qua việc kết hợp các phương pháp thống kê mô tả, phân tích SWOT, phân tích định tính theo thời gian, phương pháp quan sát, nhằm mô tả lại những chỉ tiêu về du khách tham quan, đánh giá, nhận định về thực trạng ở lễ hội, kết hợp các nhóm mục tiêu trong sự tương quan nhằm đưa ra giải pháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là một lễ hội cấp quốc gia có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống cộng đồng, hội tụ nhiều tiềm năng và điều kiện phát triển. Nhưng trên thực tế, vẫn còn tồn tại nhiều thực trạng, ảnh hưởng đến hình ảnh của lễ hội, những biến tướng đáng quan ngại, cản trở sự phát triển bền vững. Do đó, triển khai thực hiện các giải pháp đúng đắn, siết chặt tình hình an ninh trật tự ở lễ hội, để lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, gìn giữ được những giá trị truyền thống vốn có của nó, là thực sự cần thiết. Đây là tiền đề quan trọng để bảo tồn, quảng bá và phát triển, khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam trong tương lai.
Description: 87 tr.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5327
Appears in Collections:Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.