Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53271
Title: Thức trạng stress ở cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ
Authors: Nguyễn, Thị Mai Hương
Keywords: Stress
Rối loạn phổ tự kỷ
Stress ở cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỳ.
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 04 .- Tr.83-97
Abstract: Stress đã được nhiều tác giả trong nước và ngoài nước nghiên cứu với các cách tiếp cận khác nhau trên những đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu về stress ở cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ chưa nhiều. Việc nghiên cứu stress ở cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ với cách tiếp cận mới này ở Việt Nam sẽ mang lại ý nghĩa về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Nghiên cứu này được thực hiện trên 209 cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ ở Hà Nội (Việt Nam), về tổng thể, hầu hết cha mẹ trong mẫu nghiên cứu khi phát hiện con có rối loạn phổ tự kỷ đều rơi vào trạng thái stress. Stress hiếu hiện ở mức khá thường xuyên trở lên có tỷ lệ cao nhất, sau đó là không thưởng xuyên và thấp nhất là mức hiếm khi. ...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53271
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.