Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53271
Nhan đề: Thức trạng stress ở cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ
Tác giả: Nguyễn, Thị Mai Hương
Từ khoá: Stress
Rối loạn phổ tự kỷ
Stress ở cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỳ.
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 04 .- Tr.83-97
Tóm tắt: Stress đã được nhiều tác giả trong nước và ngoài nước nghiên cứu với các cách tiếp cận khác nhau trên những đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu về stress ở cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ chưa nhiều. Việc nghiên cứu stress ở cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ với cách tiếp cận mới này ở Việt Nam sẽ mang lại ý nghĩa về mặt lý luận cũng như thực tiễn. Nghiên cứu này được thực hiện trên 209 cha mẹ của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ ở Hà Nội (Việt Nam), về tổng thể, hầu hết cha mẹ trong mẫu nghiên cứu khi phát hiện con có rối loạn phổ tự kỷ đều rơi vào trạng thái stress. Stress hiếu hiện ở mức khá thường xuyên trở lên có tỷ lệ cao nhất, sau đó là không thưởng xuyên và thấp nhất là mức hiếm khi. ...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53271
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.