Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53278
Title: Vai trò của năng lực cảm xúc - xã hội đối với sức khỏe tâm thần - góc nhìn mới từ nghiên cứu trên nhóm trẻ vị thành niên
Authors: Nguyễn, Phước Cát Tường
Đinh, Thị Hồng Vân
Trần, Trần Thị Tú Anh
Đậu, Minh Long
Keywords: Năng lực cảm xúc - xã hội
Sức khỏe tâm thần
Trẻ vị thành niên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 04 .- Tr.58-70
Abstract: Hiện nay, trên thế giới và ở Việt Nam, việc rèn luyện năng lực cảm xúc - xã hội có thể được coi là một cách tiếp cận mới để giúp trẻ vị thành niên cải thiện sức khỏe tâm thần. Trong bối cảnh này, các nghiên cứu thực chứng đánh giá mối quan hệ giữa năng lực cảm xúc - xã hội và nhiều khía cạnh đa dạng của sức khỏe tâm thần ở trẻ vị thành niên cần được thực hiện để đặt nền tảng vững vàng cho việc triển khai hiệu quả các chương trình rèn luyện năng lực cảm xúc - xã hội ở trong trường học và cộng đồng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53278
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.