Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53283
Title: Đổi mới quản trị trường phổ thông hướng tới mô hình tự chủ: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Quản trị trường học
Đổi mới giáo dục phổ thông
Tự chủ trường học
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 03 .- Tr.69-82
Abstract: Đổi mới quản trị trong nhà trường là một trong những xu thế phát triển quan trọng không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới. Đây cũng là biện pháp quan trọng để thay đổi, nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết tập trung vào một số nội dung chính sau: khái niệm; nội dung về giáo dục phổ thông: khái quát chung về trường phổ thông: trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc thực hiện mô hình quản trị trường phổ thông hướng tới tự chủ, từ đó đưa ra các bài học kinh nghiệm có tính chất phù họp với điều kiện phát triển thực tế ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53283
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.97 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.