Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53286
Nhan đề: Tri thức trong học tập của học sinh phổ thông
Tác giả: Phan, Trọng Ngọ
Lê, Minh Nguyệt
Từ khoá: Tri thức
Đặc trưng của tri thức của học sinh
Cấp độ tri thức của học sinh
Các chiến lược hình thành tri thức ở học sinh
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tâm lý học;Số 03 .- Tr.25-40
Tóm tắt: Bài viết đề cập tới vấn đề tri thức trong dạy học phổ thông. Chủ đề chính là xây dựng định nghĩa có tính làm việc về tri thức. Theo đó, tri thức được hiểu là một niềm tin đúng đã được biện minh; là quá trình năng động của cá nhân trong việc hình thành niềm tin cơ cơ sở từ hiển biết chân lý...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53286
ISSN: 1859-0098
Bộ sưu tập: Tâm lý học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.