Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5331
Title: Bắc Giang : Tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản
Authors: Phương Thúy
Keywords: Bắc Giang
Khoáng sản
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.50
Abstract: Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã tăng cường công tác QLNN về khoáng sản, góp phần đưa công tác khoáng sản đi vào nền nếp, bảo đảm quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên này, đóng góp vào phát triển KT-XH tại địa phương.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5331
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_870.64 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.