Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5333
Title: Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017
Authors: Quang Anh
Keywords: Phê duyệt
Chỉ số cải cách hành chính
Công bố
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.53
Abstract: Vừa qua Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 995/QĐ-BTNMT phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các tổng cục, cục trực thuộc Bộ TN&MT. Nhìn vào tổng thể kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2017của các tổng cục, cục có thể thấy đã có sự quan tâm hơn đến công tác CCHC so với các năm trước thông qua việc đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực hơn nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5333
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_819.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.