Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5337
Nhan đề: On the Giant Pheretimoid Earthworms From Vietnam (Clitellata: Megascolecidae), with Descriptions of Three New Species
Tác giả: Nguyễn, Thanh Tùng
Lâm, Hải Đăng
Nguyễn, Đức Anh
Từ khoá: Annelida
Megascolecidae
Pheretimoids
Gigantic earthworms
Vietnam
Năm xuất bản: 2016
Tùng thư/Số báo cáo: Zoological Studies;55 .- p.1-13
Tóm tắt: Tung T. Nguyen, Dang H. Lam, and Anh D. Nguyen (2016) The giant earthworms from Vietnam are being reviewed to consist of six species, Amynthas dangi (Thai, 1984), A. munglonganus (Thai & Tran, 1986) comb. nov., A. ghilarovi (Thai, 1982), and three new, A. munglongoides sp. nov., A. antoanensis sp. nov. and A. konkakinh sp. nov. All six species have lengths ranging 300-680 mm, diameter ca. 16-20 mm, and without copulatory pouches. The new species, A. munglongoides sp. nov. is characterised by three pairs of spermathecal pores in intersegment 5/6/7/8, genital markings paired in vii, viii and xviii. A. antoanensis sp. nov. is distinguished by four pairs of spermathecal pores in 5/6/7/8/9, genital marking paired in viii, ix, and xviii. A. konkakinh sp. nov. is recognised by four pairs of spermathecal pores in 5/6/7/8/9, genital marking single in viii, paired in xviii. In addition, a key to all six gigantic species in Vietnam is also provided.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5337
Bộ sưu tập: Tạp chí quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_28.75 MBAdobe PDFXem
Your IP: 35.175.191.46


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.