Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/533
Title: Một số giải pháp đổi mới chương trình đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học đáp ứng chuẩn đầu ra
Authors: Trần, Thị Thùy
Keywords: Năng lực người học
Chuẩn đầu ra
Người sử dụng lao động
Chương trình đào tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.23-28
Abstract: Giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Theo xu hướng phát triển nền kinh tế thị trường, đòi hỏi "sản phẩm" của các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động. Cho nên chương trình đào tạo của các trường phải gắn kết chặt chẽ với yêu cầu của người sử dụng lao động là một quy luật tất yếu. Yêu cầu của người sử dụng lao động được thể hiện qua việc các trường xây dựng chuẩn ra. Để tạo ra được "sản phẩm" đáp ứng được thị trường lao động thì việc xây dựng, xem xét và điều chỉnh chương trình đào tạo cần phải theo hướng phát huy năng lực người học nhằm đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/533
ISSN: 2588-1272
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.06 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.