Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/533
Nhan đề: Một số giải pháp đổi mới chương trình đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học đáp ứng chuẩn đầu ra
Tác giả: Trần, Thị Thùy
Từ khoá: Năng lực người học
Chuẩn đầu ra
Người sử dụng lao động
Chương trình đào tạo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.23-28
Tóm tắt: Giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Theo xu hướng phát triển nền kinh tế thị trường, đòi hỏi "sản phẩm" của các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng lao động. Cho nên chương trình đào tạo của các trường phải gắn kết chặt chẽ với yêu cầu của người sử dụng lao động là một quy luật tất yếu. Yêu cầu của người sử dụng lao động được thể hiện qua việc các trường xây dựng chuẩn ra. Để tạo ra được "sản phẩm" đáp ứng được thị trường lao động thì việc xây dựng, xem xét và điều chỉnh chương trình đào tạo cần phải theo hướng phát huy năng lực người học nhằm đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/533
ISSN: 2588-1272
Bộ sưu tập: Khoa học & Kinh tế Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_1.06 MBAdobe PDFXem
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.